Věda a popularizace

Podcast Přepište dějiny

Podcast na téma dějin ve veřejném prostoru, politiky, médií a nepřeberně témat souvisejících. Ve Vaší oblíbené aplikaci k nalezení pod názvem Přepište dějiny.

Stehlíkův kurz moderních dějin

Užijte si neotřelé jádro našich moderních dějin. A diskutujte, nesouhlaste, podporujte, debatujte – protože znalosti a schopnost debatovat jsou pilíře mostu ke smysluplné budoucnosti.


Monografie

STEHLÍK, M.: Židé na Dačicku a Slavonicku 1670–1948, Dačice 2002, ISBN: 80238-9244-4, 96 s (5AA). 

 STEHLÍK, M.: Češi a Slováci 1882–1914. Nezřetelnost společné cesty, Praha 2009, ISBN 978-80-87258-16-3, 170 s.

STEHLÍK, M.: Slavonické dvacáté století. 1900–1960., Dačice 2009, ISBN: 978-80254-5804-4, 109 s.

 TÓTH, A., NOVOTNÝ, L., STEHLÍK, M.: Národnostní politika v Československu 1918–1938. Od státu národního ke státu národnostnímu, Praha 2012, ISBN: 978-807308-413-4, 720 s.

STEHLÍK, M.: Slovensko. Země probuzená 1918–1938, Academia, Praha 2015, ISBN: 978-80-200-2405-3, 196 s.

STEHLÍK, M.: Babické vraždy 1951, Academia, Praha 2016, Academia, ISBN: 978-80-200-2593-7, 256 s.

TÓTH, A., NOVOTNÝ, L., STEHLÍK, M.: Nemzeti kisebbségek Csehszlovákiában 1918–1938, Pro Futuro Hungaria, Budapešť 2018, ISBN: 978-80-971922-6-6, 543 s.

STEHLÍK, M.: Krok do propasti. 37 příběhů roku 1937, Academia, Praha 2019, ISBN: 978-80-200-3020-7, 186 s.


Kapitoly v knihách

Kol. autorů: Dějiny Jemnice (STEHLÍK, M.: Židovská komunita v Jemnici 1848–1942), Jemnice 2010, ISBN: 978-80-254-8682-5, s. 471–482.

Kol. autorů: Dačicko. Slavonicko. Telčsko. (STEHLÍK, M.: Vývoj v období let 1914–1960, s. 289–307), Vlastivěda moravská, Brno 2005, ISBN: 80-7275-059-3, 1070 s.

Kol. autorů: Dějiny Dačic, (STEHLÍK, M: kapitoly IX-XV, s. 269 – 382), Dačice 2002, ISBN: 80-238-9658-X, 459 s., druhé doplněné vydání 2016.

Kol. autorů: Kdo byl kdo na jihozápadní Moravě, (STEHLÍK, M: 51 portrétů osobností, 50 s.), Dačice 2000, ISBN: 80-238-6777-6, 180 s.

Bárta, M., Kovář, M.: Civilizace a dějiny. Historie světa pohledem dvaceti českých vědců. (STEHLÍK, M.: Dějiny demokracie a demokratických procesů. Dvě století rozvoje, anebo degradace, s. 537–549.), Academia, Praha 2013, ISBN: 978-80-200-2310-8, 560 s. 

Hlaváček, P. (ed.): České vize Evropy? Manuál k evropské debatě. (STEHLÍK, M.: Země, nebo lidé bez vizí?, s. 100–103, Academia, 978-80-200-2361-2, Praha 2014, 404 s.

Hlaváček, P. STEHLÍK, M. (eds.): Rozdělený svět? Češi a Evropa mezi demokracií a totalitou, (STEHLÍK, M.: Československo v zahraničněpolitických souvislostech 1938-1945, s. 42-50), Radioservis, Praha 2016, 978-80-875-3083-2, 296 s.

STEHLÍK, M.: Die Entstehung der Tschechoslowakischen Republik. 1918 und 1945 -ein Vergleich, In: Kol. autorů: Österreich. Tschechien. Geteilt. Getrennt. Vereint. Niederösterreichische Landesausstellung 2009, (ed. KARNER, S., STEHLÍK, M.), Schallaburg 2009, ISBN: 900-88-9500-923-9, s. 54–63.

STEHLÍK, M., STEURER, R.: Die Grenzen und ihre Kultur – die Kultur und ihre Grenzen. Tschechisch-österreichische Kulturgeschichte, In: Kol. autorů: Österreich. Tschechien. Geteilt. Getrennt. Vereint. Niederösterreichische Landesausstellung 2009, (ed. KARNER, S., STEHLÍK, M.), Schallaburg 2009, ISBN: 900-88-9500-923-9, s. 334–341.

Hlaváček, STEHLÍK, M. (eds.): Rozdělený svět? Češi a Evropa mezi demokracií a totalitou, (STEHLÍK, M.: Rozhlas a televize v Československu v časech rozděleného světa, s. 98-105), Radioservis, Praha 2016, 978-80-875-3083-2, 296 s.

STEHLÍK, M.: Svět Tomáše Garrigua Masaryka (1850-1937), s. 30-42, In: Ježková, M., Šosová, J. a kol: Tož to kupte! TGM a sbírka umění pro Pražský hrad, Správa Pražského hradu, ISBN: 978-80-86161-89-1, Praha 2018, 464 s.

STEHLÍK, M.: Dějiny Československa jako dějiny víry, s. 125-141, In: Chmel, R., Stehlík, M. (eds.): Moje Československo, Academia/Národní muzeum, ISBN: 978-80-200-2898-3, Praha 2018, 339 s.

STEHLÍK, M.: Československo 1918 aneb jak se hněte moderní stát, In: HLAVÁČEK, P., KYSELA, J.: (eds.): Demokracie a občanské ctnosti. K životnímu jubileu Petra Pitharta, Academia, Praha, 2021.

STEHLÍK, M.: „Kecal“ jede do Londýna. Vystěhování novináře Karla Kyncla v roce 1983 z Československa, In: Dějiny a osudy (ed. Jiří Plachý), Svět křídel/VHÚ Praha, Cheb 2020, s. 217-226.


Studie v recenzovaných časopisech

STEHLÍK, M.: Židé na jihozápadní Moravě v letech 1848 až 1948. Od zrovnoprávnění k zániku, In: Vlastivědný věstník moravský, r. LI, č. 2, Brno 1999, ISSN: 0323-2581, s. 125– 134.

STEHLÍK, M.: Přednáškové turné Andreje Hlinky v Čechách a na Moravě 1907. Obraz česko-slovenských vztahů před první světovou válkou, In: Československá historická ročenka 1999, Brno 2000, ISBN: 80-210-2233-7, s. 83–95.

STEHLÍK, M.: Hvězdná hodina P. dr. Aloise Kolíska. Příspěvek k česko-slovenským vztahům v letech 1906-1908, Vlastivědný věstník moravský, Brno, č. 1/2001, ISSN: 03232581, s. 17–23.

STEHLÍK, M.: Nástup proticírkevní politiky KSČ v okrese Dačice 1948 – 1953, In: Vlastivědný věstník moravský Brno, č. 1/2003, ISSN: 0323-2581, s. 40–54.

LUKEŠ, M., STEHLÍK, M.: Die Sprachenfrage in der Ersten Tschechoslowakischen Republik. Ausgang situation und Kodifiezierungsbestrebungen der slowakischen Sprache am Beispiel Václav Vážnýs. In: Zeitschrift für Slawistik 49 (2004), Dresden 2004, ISSN: 00443506, s. 420–433.

STEHLÍK, M.: Tři cesty ke Slovensku (Kálal, Kolísek, Rotnágl) 1896- 1914, Československá historická ročenka 2004, ISSN: 1214-8334, Brno 2005, s. 173–184.

STEHLÍK, M.: Případ generála Ferjenčíka 1949. Příspěvek k československé emigraci po roce 1948, In: Historie a vojenství, 4/2009, ISSN: 0018-2583, s. 69–73.

STEHLÍK, M.: Jihlavský kraj v procesu kolektivizace 1948 – 1960, In: BŘEZINA, V., PERNES, J. (edd.): Závěrečná fáze kolektivizace zemědělství v Československu 1957 – 1960, ÚSD AV ČR, Brno 2009, ISBN 978-80-87122-04-4, s. 177–193.

STEHLÍK, M.: Stürmiche Zeiten. Die Tschechoslowakei von 1945 bis 1948, In: LAUSSEGER, A., LINKE, R., PERZI, N. (Hg.): Österreich. Tschechien. Unser 20. Jahrhundert, Wien 2009, ISBN: 978-3-643-50092-2, s. 73–79.

STEHLÍK, M.: The Slovak Autonomist Movement in Czechoslovakia 1918-1938, In: Öt Kontinens, N. 2010, Budapešť 2011, ISSN: 1589-3839, s. 217–232.

STEHLÍK, M.: Češi a Slováci ve 20. století. Od společného státu k samostatnosti, In: Přednášky z 54. běhu Letní školy slovanských studií, Praha 2011, s. 177–184.

STEHLÍK, M.: Česko-slovenská otázka v názorech dr. Aloise Kolíska. Příspěvek k problematice vzájemného vztahu Čechů a Slováků v období první republiky, In: Hasil, J., Hrdlička, M. (eds.): Psáno do oblak. Sborník k nedožitým sedmdesátinám prof. Jana Kuklíka, Karolinum, Praha 2011, s. 37–41.

TÓTH, A., NOVOTNÝ, L., STEHLÍK, M.: Deutsche, Ungarn und Slowaken in der Tschechoslowakei zwischen den Weltkriegen, In: West Bohemian Historical Review, 1/2011, Plzeň/Hamburg, s. 143-170.

STEHLÍK, M.: Češi a Slováci v období 2. světové války 1939–1945. Spojitosti a rozdíly, In: Přednášky z 55. běhu Letní školy slovanských studií, Praha 2012, s. 199–209. 

STEHLÍK, M., PÁNKOVÁ, M.: Vybudování Památníku romského holocaustu u Hodonína (okres Blansko): výzva i riziko, In: Muzeum. Muzejní a vlastivědná práce, č. 2/2013, s. 52–57.

STEHLÍK, M.: Rozpad Československa 1989–1993, In: Přednášky z 57. běhu Letní školy slovanských studií, FF UK, Praha 2014, s. 43-48.

STEHLÍK, M.: Československo v normalizaci. Milníky let 1970-1989, s. 175-182., In: Přednášky z 60. Běhu Letní školy slovanských studií, Praha 2017.

STEHLÍK, M.: Panteon mezi ideou a matematikou, In: Muzeum. Muzejní a vlastivědná práce. Supplementum 2017, s. 63-67, ISSN: 1803-0386.

STEHLÍK, M.: Tvorba stálých expozic Národního muzea 2017-2020, In: Muzeum. Muzejní a vlastivědná práce. Supplementum 2017, s. 6-11, ISSN: 1803-0386.

STEHLÍK, M.: Československo v letech 1976-1981, In: KUDRNA, L., STÁREK, F.: Underground v letech 1976-1981, ÚSTR, Praha 2020.


Studie v dalších periodicích

STEHLÍK, M.: Zánik vesnických židovských center jihozápadní Moravy 1848-1948, In: Židé a Morava. Sborník z konference, Kroměříž 1999, ISBN: 80-85945-18-5 , s. 45–52.

STEHLÍK, M.: Židovská komunita v Dačicích. Zapomenutých sto let (1848-1942), In: Vlastivědný sborník Vysočiny, Oddíl věd společenských, XI, Jihlava 1999, ISBN: 80901715-6-7, s. 235–245.

STEHLÍK, M.: Příběh zhrzeného slovakofila. Karel Kálal 1860 – 1930, In: Dějiny a současnost, č. 3/2001, ISSN: 0418-5129, s. 20–23.

STEHLÍK, M.: Život zemědělce. Staré Město pod Landštejnem/Das Leben der Bauern. Altstadt, In: Zapomenutý všední den – 20. století v zrcadle středoevropského regionu/Vergessene Lebenswelt – Verschwundener Alltag. Das 20. Jahrhundert im Spiegel einer mitteleuropäischen Region, (ed. N. Perzi, M. Stehlík, Dačice/Waidhofen 2001, ISBN: 3-85252-440-7, s. 177–181.

STEHLÍK, M.: Staré Město pod Landštejnem 1945 – 1960. Příběh jihočeského pohraničí, In: Jihočeský sborník historický č. 69/70, 2000/2001, České Budějovice 2001, s. 109–116.

STEHLÍK, M.: Sbírka Národního muzea ve třetím tisíciletí, příspěvek z konference, In: Múzeum 1/2004, Slovenské národné múzeum, Bratislava 2004, ISSN: 0027-5263, s. 12–15.

STEHLÍK, M.: Český Rudolec v bouřlivém půlstoletí (1918 – 1955), Jihočeský sborník historický 73/2004, České Budějovice 2005, ISBN: 80-86260-43-7, s. 141– 156.

STEHLÍK, M.: Je vhodná doba se s nimi vypořádat… Úloha církevních oddělení Krajského národního výboru Jihlava a Okresního národního výboru Moravské Budějovice v případu Babice v roce 1951, In: Paměť a dějiny, ročník 2, č. 1/2008, ISSN: 1802-8241, s. 53–59.

STEHLÍK, M.: Muzeum ve škole – škola v muzeu – Das Museum in der Schule – Schule und Museum, in: Museum-Bulletin-Muzeum, č. 10, 10. setkání bavorských, českých a saských muzejních pracovníků, Regensburg 10. – 12. 10. 2001, München – Chemnitz – Liberec 2005, s. 76–82.

STEHLÍK, M.: Karol Salva – Poslední list z Ameriky. In: Česko-slovenská súčasnosť a česká slovakistika: zborník prác k 10. výročiu pražskej univerzitnej slovakistiky. Ed. M. Nábělková, J. Pátková. Praha: Univerzita Karlova 2006, ISBN 80-7308-151-02, s. 303–307.

STEHLÍK, M.: Jan Bula vs. systém. Církevní tajemníci Jihlavského kraje, In: Věřím, že můj krátký život nebyl nadarmo. Sborník z konference k 90. Výročí narození kněze Jana Buly, Brno 2010, s. 22–31.

STEHLÍK, M.: Katyň 1943. Protektorátní propaganda, zákulisí a osudy českých svědků, In: Paměť a dějiny, ročník 4, č. 4/2010, ISSN: 1802-8241, s. 5–21.

STEHLÍK, M., NOVOTNÝ, L., TÓTH, A.: Národnostní menšiny v ústavněprávním rámci první Československé republiky (1918–1938), In: Historický obzor, r. 22, 11/12/2011, s. 256–269.

STEHLÍK, M.: Spisovatel František Kožík a Státní bezpečnost. Cesta ke konci spolupráce 1968 – 1982, In: Čechurová, J.: (ed.).: Sborník k 80. narozeninám prof. Roberta Kvačka, Praha 2012, ISBN: s. 455–466.

STEHLÍK, M., PÁNKOVÁ, M.: Památník romského holokaustu u obce Hodonín, In: Dějiny a současnost, č. 8/2013, ISSN: 0418-5129, s. 34–36.

STEHLÍK, M., Osobnost dačického rodáka JUDr. Františka Valeny (191-1960), In: Dačický vlastivědný sborník 2015, Dačice 2015, s. 21-31.   

Český pohled na Andreje Hlinku a Černovou, In: 110 let Černovské tragédie, sborník z konference, Ružomberok 2017, s.  

STEHLÍK, M.: Nové stálé expozice a „historická mise“ Národního muzea, In: Dějiny a současnost, č. 8/2018, s. 23-26.

STEHLÍK, M.: Dejiny vzájomnej neznalosti. Vzťahy Čechov a Slovákov před rokom 1914, In: Historická revue 10/2018, Bratislava, s. 20-25.


Učebnice

STEHLÍK, M.: Nové trendy výstavnictví, In: Úvod do muzejní praxe. Učební texty základního kurzu Školy muzejní propedeutiky Asociace muzeí a galerií České republiky, Praha 2010, ISBN: 978-80-86611-40-2, s. 295–303.

STEHLÍK, M.: Zapomenuté dějiny. Dačice ve 20. století, Doplňkový studijní text pro Gymnázium v Dačicích, Dačice 2000, ISBN: 80-238-6913-2, 43 s. 


Edice

Kol. autorů: Kdo byl kdo na jihozápadní Moravě, (ed. STEHLÍK M., KUČEROVÁ, M.), Dačice 2000, ISBN: 80-238-6777-6, 180 s.

Kol. autorů: Verschwundene Lebenswelt – Vergessener Alltag – Zapomenutý všední den, (ed. MÄHNER, P., PERZI, N., PÖTSCHER, F., STEHLÍK, M.), Waidhofen a.d. Thaya 2001, 62 s.

Kol. autorů: Zapomenutý všední den – 20. století v zrcadle středoevropského regionu/Vergessene Lebenswelt – Verschwundener Alltag. Das 20. Jahrhundert im Spiegel einer mitteleuropäischen Region, (ed. PERZI, N, STEHLÍK, M., Dačice/Waidhofen a.d. Thaya 2001, ISBN: 3-85252-440-7, 238 s.

Kol. autorů: Österreich. Tschechien. Geteilt. Getrennt. Vereint. Niederösterreichische Landesausstellung 2009, (ed. KARNER, S., STEHLÍK, M.), Schallaburg 2009, ISBN: 90088-9500-923-9, 543 s.

Valenová, D.: Nic nedává, kdo nedá sám sebe. Deník 1945–1960, (ed. STEHLÍK, M., STEHLÍKOVÁ, L.), Praha 2012, ISBN: 978-80-87211-68-7, 246 s.

Kreiského éra v Rakousku a období normalizace v ČSSR, (eds. STEHLÍK, M., SPRENGNAGEL, G.), FF UK/Togga, ISBN: 978-80-7308-480-6, Praha 2014, 270 s.

Když byla Třebíč ještě Valdštejnská. Vzpomínky Starorakušanky 1938-1960, (eds. STEHLÍK, M., CHUNDELOVÁ, K.), Třebíč 2014, ISBN: 978-80-86894-29-4, 176 s.  

Fenomén Masaryk (eds. STEHLÍK, M., HEROLDOVÁ, K., BĚLIČOVÁ, M.), Praha, Národní muzeum 2017, ISBN: 978-80-7036-535-9, 125 s.

Moje Československo (eds. CHMEL, R., STEHLÍK, M.), Praha, Academia/Národní muzeum, ISBN: 978-80-200-2898-3, Praha 2018, 339 s.

1620. Cesta na Horu/1620. Road to the Mountain. (STEHLÍK, M. ed.), Národní muzeum, Praha 2020.

Parlament!/ Parliament!, (STEHLÍK, M., ŠTĚPÁNEK, O., eds.), Národní muzeum, Praha 2020.


Popularizační publikace

STEHLÍK, M.: Český Rudolec v bouřlivém půlstoletí 1918–1960, Dačice 2007, ISBN: 978-80-254-1155-1, 66 s.

STEHLÍK, M.: KSČ proti katolické církvi. Dačický okres 1948–1960, Dačice 2004, ISBN: 80-239-2840-6, 63 s.

STEHLÍK, M.: Návrat paměti krajiny Staré Město pod Landštejnem, Staré Město pod Landštejnem 2000, ISBN: 80-239-5101-7, 71 s.

STEHLÍK, M., DENČEVOVÁ, I., STÁREK, F.: Tváře undergroundu, Praha 2012, 238 s.

STEHLÍK, M., DENČEVOVÁ, I. a kol.: Fenomén Karel Kryl, Praha 2014, 158 s. 

STEHLÍK, M., DENČEVOVÁ, I.: Rozděleni železnou oponou, Praha 2015, 248 s.


Výstavy

JUNEK, M., ROČEK, A., SCHEINOST, V., STEHLÍK, M. (hlavní autor): Fotbal! 1934–2004, Národní muzeum, Praha 2004-2005.

STEHLÍK, M.: Slavonice ve 20. století – stálá expozice Městského muzea ve Slavonicích, Slavonice 2008.

STEHLÍK, M., KARNER, S: a kol.: Dolnorakouská zemská výstava 2009 – Telč/Raabs/Horn 2009. Mezinárodní projekt za podpory programu INTERREG.

STEHLÍK, M. a kol.: Lidé. Místa. Osudy. – scénář stálé expozice Muzea Vysočiny Třebíč – Zámek Třebíč, 2009, realizace 2013.

STEHLÍK, M. (hlavní autor), DENČEVOVÁ, I., JUNEK, M.: Svobodně!, Rádio Svobodná Evropa 1951 – 2011, Senát PČR, Praha 2011.

STEHLÍK, M., PLACHÝ, J.: Zničené kostely severních Čech 1945–1989, Národní knihovna ČR, 2011.

CHUNDELOVÁ, K., BIEGEL, R.: RANDÁK, J., STEHLÍK, M.: Cesty filosofie a práva 1882–2012, Karolinum, Praha 2012

HLAVÁČEK, T., KUČA, K., ROZKOŠNÁ, B., STEHLÍK, M., VĚTROVSKÁ, B.: Zničené židovské památky severních Čech 1938–1989, Národní knihovna ČR 2013.

STEHLÍK, M. a kol.: Památník romského holocaustu – Hodonín (okres Kunštát), libreto památníku, Praha 2013, předpokládaná realizace 2016.

STEHLÍK, M. a kol., Fenomén Masaryk, Národní muzeum 2017.

STEHLÍK, M., HEROLDOVÁ, K.: Masaryk as a Phenomenon, Národní muzeum, Washington, New York 2018.

STEHLÍK, M., Velvet revolution 1989, Národní muzeum, New York, Berlín, Vídeň, Riga, Budapešť, Paříž 2019.

STEHLÍK, M., KOLDINSKÁ, M., FOLTÝN, O., KUBIŠTA, A.: 1620. Cesta na Horu, Národní muzeum 2020.

STEHLÍK, M., ŠTĚPÁNEK, O.: Parlament!, Národní muzeum 2020.