Můj program

Michal Stehlík – Univerzita jsme my!


Řízení univerzity

Pozici rektora univerzity vnímám jako pozici lídra týmu, nikoliv jako vševědoucího mikro-manažera. Důležité je participativní prostředí, respekt ke kompetencím kolegů, vytváření prostoru pro diskusi a hledání společné cesty. Za zcela klíčové považuji na jedné straně jasně stanovit strategii, a na straně druhé intenzivně komunikovat o způsobech jejího plnění.


Stabilní ekonomika a rozvoj

V následujících letech očekáváme složitější rozpočtové období. Buďme aktivní směrem k veřejným zdrojům, nevyhýbejme se, za dodržení přísných etických standardů, zdrojům neveřejným, a posilujme projektový potenciál univerzity. Rozpočtová stabilita spočívá také ve vnitřním přerozdělování financí na univerzitě. V tomto ohledu neplánuji v nejbližším výhledu zásadní „rozkývání“ principů vnitřního přerozdělování prostředků.


Vzdělávání

Oblast vzdělávání je samou podstatou existence a života univerzity. Pro následující čtyři roky vidím několik významných priorit, ve kterých by měla univerzita činit konkrétní kroky, ať se to týká využití zkušeností z pandemie, zavedení hodnocení a zpětné vazby v oblasti výuky, podpora a koordinace mezifakultních vzdělávacích aktivit a v neposlední řadě také samozřejmě nutná proměna Studijního informačního systému.


Věda

Kvalitní výzkum špičkový na národní a konkurenceschopný na mezinárodní úrovni je nutným předpokladem pro rozvíjení potenciálu studentů i vědců. Excelentní věda je klíčovým prvkem pro lákání talentů ze zahraničí i pro návrat vlastních absolventů, kteří získali zkušenosti na špičkových zahraničních pracovištích. Nechci opouštět systém hodnocení vědy, ale budu pracovat na odstranění relevantních problémů, které byly identifikovány v právě proběhlém hodnocení. 


Třetí role

Mojí vizí je Univerzita Karlova důvěryhodně, odborně a respektovaně vstupující do veřejného prostoru, ovlivňující ho, spoluvytvářející jej. Zároveň ale nejde o nějakou samozřejmou vlastnost, kterou by nebylo třeba pěstovat a rozvíjet. Pokud máme naplňovat hodnoty a teze vetknuté do našeho statutu, musíme tyto hodnoty otevřenosti, demokracie, humanity a svobodného přístupu ke vzdělání nahlas hájit.


Studentské prostředí

Univerzita není jen prostá vzdělávací a výzkumná instituce, jsme společenství, což zahrnuje mnohem víc než jen koexistenci v jedné instituci. Jako rektor jsem připraven podporovat studentské aktivity, stejně jako volnočasovou kreativitu, především však transparentně s předem danými parametry a prioritami. Mojí velkou prioritou je vytvoření jasného koncepčního materiálu, jak změnit současnou neudržitelnou situaci Kolejí a menz.


Ekologie

V době zásadních klimatických změn musí být naše univerzita ekologicky odpovědná. Univerzita Karlova se hlásí k Sustainable Development Goals a měla by tak dostát svým závazkům, ne-li býti příkladem pro jiné instituce a jednotlivce v otázkách životního prostředí. Pro dosažení těchto změn připravím plán udržitelného rozvoje s jasnými konkrétními postupy.