Science and popularization

Podcast Přepište dějiny

A podcast on history in the public sphere, politics, media and a plethora of related topics. In your favourite app to be found under the title Rewrite History.

Stehlík’s course of modern history

Enjoy the fresh core of our modern history. And discuss, disagree, support, debate – because knowledge and the ability to debate are the pillars of the bridge to a meaningful future.


Monographs

STEHLÍK, M.: Židé na Dačicku a Slavonicku 1670–1948, Dačice 2002, ISBN: 80238-9244-4, 96 s (5AA). 

 STEHLÍK, M.: Češi a Slováci 1882–1914. Nezřetelnost společné cesty, Praha 2009, ISBN 978-80-87258-16-3, 170 s.

STEHLÍK, M.: Slavonické dvacáté století. 1900–1960., Dačice 2009, ISBN: 978-80254-5804-4, 109 s.

 TÓTH, A., NOVOTNÝ, L., STEHLÍK, M.: Národnostní politika v Československu 1918–1938. Od státu národního ke státu národnostnímu, Praha 2012, ISBN: 978-807308-413-4, 720 s.

STEHLÍK, M.: Slovensko. Země probuzená 1918–1938, Academia, Praha 2015, ISBN: 978-80-200-2405-3, 196 s.

STEHLÍK, M.: Babické vraždy 1951, Academia, Praha 2016, Academia, ISBN: 978-80-200-2593-7, 256 s.

TÓTH, A., NOVOTNÝ, L., STEHLÍK, M.: Nemzeti kisebbségek Csehszlovákiában 1918–1938, Pro Futuro Hungaria, Budapešť 2018, ISBN: 978-80-971922-6-6, 543 s.

STEHLÍK, M.: Krok do propasti. 37 příběhů roku 1937, Academia, Praha 2019, ISBN: 978-80-200-3020-7, 186 s.


Chapters in books

Kol. autorů: Dějiny Jemnice (STEHLÍK, M.: Židovská komunita v Jemnici 1848–1942), Jemnice 2010, ISBN: 978-80-254-8682-5, s. 471–482.

Kol. autorů: Dačicko. Slavonicko. Telčsko. (STEHLÍK, M.: Vývoj v období let 1914–1960, s. 289–307), Vlastivěda moravská, Brno 2005, ISBN: 80-7275-059-3, 1070 s.

Kol. autorů: Dějiny Dačic, (STEHLÍK, M: kapitoly IX-XV, s. 269 – 382), Dačice 2002, ISBN: 80-238-9658-X, 459 s., druhé doplněné vydání 2016.

Kol. autorů: Kdo byl kdo na jihozápadní Moravě, (STEHLÍK, M: 51 portrétů osobností, 50 s.), Dačice 2000, ISBN: 80-238-6777-6, 180 s.

Bárta, M., Kovář, M.: Civilizace a dějiny. Historie světa pohledem dvaceti českých vědců. (STEHLÍK, M.: Dějiny demokracie a demokratických procesů. Dvě století rozvoje, anebo degradace, s. 537–549.), Academia, Praha 2013, ISBN: 978-80-200-2310-8, 560 s. 

Hlaváček, P. (ed.): České vize Evropy? Manuál k evropské debatě. (STEHLÍK, M.: Země, nebo lidé bez vizí?, s. 100–103, Academia, 978-80-200-2361-2, Praha 2014, 404 s.

Hlaváček, P. STEHLÍK, M. (eds.): Rozdělený svět? Češi a Evropa mezi demokracií a totalitou, (STEHLÍK, M.: Československo v zahraničněpolitických souvislostech 1938-1945, s. 42-50), Radioservis, Praha 2016, 978-80-875-3083-2, 296 s.

STEHLÍK, M.: Die Entstehung der Tschechoslowakischen Republik. 1918 und 1945 -ein Vergleich, In: Kol. autorů: Österreich. Tschechien. Geteilt. Getrennt. Vereint. Niederösterreichische Landesausstellung 2009, (ed. KARNER, S., STEHLÍK, M.), Schallaburg 2009, ISBN: 900-88-9500-923-9, s. 54–63.

STEHLÍK, M., STEURER, R.: Die Grenzen und ihre Kultur – die Kultur und ihre Grenzen. Tschechisch-österreichische Kulturgeschichte, In: Kol. autorů: Österreich. Tschechien. Geteilt. Getrennt. Vereint. Niederösterreichische Landesausstellung 2009, (ed. KARNER, S., STEHLÍK, M.), Schallaburg 2009, ISBN: 900-88-9500-923-9, s. 334–341.

Hlaváček, STEHLÍK, M. (eds.): Rozdělený svět? Češi a Evropa mezi demokracií a totalitou, (STEHLÍK, M.: Rozhlas a televize v Československu v časech rozděleného světa, s. 98-105), Radioservis, Praha 2016, 978-80-875-3083-2, 296 s.

STEHLÍK, M.: Svět Tomáše Garrigua Masaryka (1850-1937), s. 30-42, In: Ježková, M., Šosová, J. a kol: Tož to kupte! TGM a sbírka umění pro Pražský hrad, Správa Pražského hradu, ISBN: 978-80-86161-89-1, Praha 2018, 464 s.

STEHLÍK, M.: Dějiny Československa jako dějiny víry, s. 125-141, In: Chmel, R., Stehlík, M. (eds.): Moje Československo, Academia/Národní muzeum, ISBN: 978-80-200-2898-3, Praha 2018, 339 s.

STEHLÍK, M.: Československo 1918 aneb jak se hněte moderní stát, In: HLAVÁČEK, P., KYSELA, J.: (eds.): Demokracie a občanské ctnosti. K životnímu jubileu Petra Pitharta, Academia, Praha, 2021.

STEHLÍK, M.: „Kecal“ jede do Londýna. Vystěhování novináře Karla Kyncla v roce 1983 z Československa, In: Dějiny a osudy (ed. Jiří Plachý), Svět křídel/VHÚ Praha, Cheb 2020, s. 217-226.


Studies in peer-reviewed journals

STEHLÍK, M.: Židé na jihozápadní Moravě v letech 1848 až 1948. Od zrovnoprávnění k zániku, In: Vlastivědný věstník moravský, r. LI, č. 2, Brno 1999, ISSN: 0323-2581, s. 125– 134.

STEHLÍK, M.: Přednáškové turné Andreje Hlinky v Čechách a na Moravě 1907. Obraz česko-slovenských vztahů před první světovou válkou, In: Československá historická ročenka 1999, Brno 2000, ISBN: 80-210-2233-7, s. 83–95.

STEHLÍK, M.: Hvězdná hodina P. dr. Aloise Kolíska. Příspěvek k česko-slovenským vztahům v letech 1906-1908, Vlastivědný věstník moravský, Brno, č. 1/2001, ISSN: 03232581, s. 17–23.

STEHLÍK, M.: Nástup proticírkevní politiky KSČ v okrese Dačice 1948 – 1953, In: Vlastivědný věstník moravský Brno, č. 1/2003, ISSN: 0323-2581, s. 40–54.

LUKEŠ, M., STEHLÍK, M.: Die Sprachenfrage in der Ersten Tschechoslowakischen Republik. Ausgang situation und Kodifiezierungsbestrebungen der slowakischen Sprache am Beispiel Václav Vážnýs. In: Zeitschrift für Slawistik 49 (2004), Dresden 2004, ISSN: 00443506, s. 420–433.

STEHLÍK, M.: Tři cesty ke Slovensku (Kálal, Kolísek, Rotnágl) 1896- 1914, Československá historická ročenka 2004, ISSN: 1214-8334, Brno 2005, s. 173–184.

STEHLÍK, M.: Případ generála Ferjenčíka 1949. Příspěvek k československé emigraci po roce 1948, In: Historie a vojenství, 4/2009, ISSN: 0018-2583, s. 69–73.

STEHLÍK, M.: Jihlavský kraj v procesu kolektivizace 1948 – 1960, In: BŘEZINA, V., PERNES, J. (edd.): Závěrečná fáze kolektivizace zemědělství v Československu 1957 – 1960, ÚSD AV ČR, Brno 2009, ISBN 978-80-87122-04-4, s. 177–193.

STEHLÍK, M.: Stürmiche Zeiten. Die Tschechoslowakei von 1945 bis 1948, In: LAUSSEGER, A., LINKE, R., PERZI, N. (Hg.): Österreich. Tschechien. Unser 20. Jahrhundert, Wien 2009, ISBN: 978-3-643-50092-2, s. 73–79.

STEHLÍK, M.: The Slovak Autonomist Movement in Czechoslovakia 1918-1938, In: Öt Kontinens, N. 2010, Budapešť 2011, ISSN: 1589-3839, s. 217–232.

STEHLÍK, M.: Češi a Slováci ve 20. století. Od společného státu k samostatnosti, In: Přednášky z 54. běhu Letní školy slovanských studií, Praha 2011, s. 177–184.

STEHLÍK, M.: Česko-slovenská otázka v názorech dr. Aloise Kolíska. Příspěvek k problematice vzájemného vztahu Čechů a Slováků v období první republiky, In: Hasil, J., Hrdlička, M. (eds.): Psáno do oblak. Sborník k nedožitým sedmdesátinám prof. Jana Kuklíka, Karolinum, Praha 2011, s. 37–41.

TÓTH, A., NOVOTNÝ, L., STEHLÍK, M.: Deutsche, Ungarn und Slowaken in der Tschechoslowakei zwischen den Weltkriegen, In: West Bohemian Historical Review, 1/2011, Plzeň/Hamburg, s. 143-170.

STEHLÍK, M.: Češi a Slováci v období 2. světové války 1939–1945. Spojitosti a rozdíly, In: Přednášky z 55. běhu Letní školy slovanských studií, Praha 2012, s. 199–209. 

STEHLÍK, M., PÁNKOVÁ, M.: Vybudování Památníku romského holocaustu u Hodonína (okres Blansko): výzva i riziko, In: Muzeum. Muzejní a vlastivědná práce, č. 2/2013, s. 52–57.

STEHLÍK, M.: Rozpad Československa 1989–1993, In: Přednášky z 57. běhu Letní školy slovanských studií, FF UK, Praha 2014, s. 43-48.

STEHLÍK, M.: Československo v normalizaci. Milníky let 1970-1989, s. 175-182., In: Přednášky z 60. Běhu Letní školy slovanských studií, Praha 2017.

STEHLÍK, M.: Panteon mezi ideou a matematikou, In: Muzeum. Muzejní a vlastivědná práce. Supplementum 2017, s. 63-67, ISSN: 1803-0386.

STEHLÍK, M.: Tvorba stálých expozic Národního muzea 2017-2020, In: Muzeum. Muzejní a vlastivědná práce. Supplementum 2017, s. 6-11, ISSN: 1803-0386.

STEHLÍK, M.: Československo v letech 1976-1981, In: KUDRNA, L., STÁREK, F.: Underground v letech 1976-1981, ÚSTR, Praha 2020.


Studies in other journals

STEHLÍK, M.: Zánik vesnických židovských center jihozápadní Moravy 1848-1948, In: Židé a Morava. Sborník z konference, Kroměříž 1999, ISBN: 80-85945-18-5 , s. 45–52.

STEHLÍK, M.: Židovská komunita v Dačicích. Zapomenutých sto let (1848-1942), In: Vlastivědný sborník Vysočiny, Oddíl věd společenských, XI, Jihlava 1999, ISBN: 80901715-6-7, s. 235–245.

STEHLÍK, M.: Příběh zhrzeného slovakofila. Karel Kálal 1860 – 1930, In: Dějiny a současnost, č. 3/2001, ISSN: 0418-5129, s. 20–23.

STEHLÍK, M.: Život zemědělce. Staré Město pod Landštejnem/Das Leben der Bauern. Altstadt, In: Zapomenutý všední den – 20. století v zrcadle středoevropského regionu/Vergessene Lebenswelt – Verschwundener Alltag. Das 20. Jahrhundert im Spiegel einer mitteleuropäischen Region, (ed. N. Perzi, M. Stehlík, Dačice/Waidhofen 2001, ISBN: 3-85252-440-7, s. 177–181.

STEHLÍK, M.: Staré Město pod Landštejnem 1945 – 1960. Příběh jihočeského pohraničí, In: Jihočeský sborník historický č. 69/70, 2000/2001, České Budějovice 2001, s. 109–116.

STEHLÍK, M.: Sbírka Národního muzea ve třetím tisíciletí, příspěvek z konference, In: Múzeum 1/2004, Slovenské národné múzeum, Bratislava 2004, ISSN: 0027-5263, s. 12–15.

STEHLÍK, M.: Český Rudolec v bouřlivém půlstoletí (1918 – 1955), Jihočeský sborník historický 73/2004, České Budějovice 2005, ISBN: 80-86260-43-7, s. 141– 156.

STEHLÍK, M.: Je vhodná doba se s nimi vypořádat… Úloha církevních oddělení Krajského národního výboru Jihlava a Okresního národního výboru Moravské Budějovice v případu Babice v roce 1951, In: Paměť a dějiny, ročník 2, č. 1/2008, ISSN: 1802-8241, s. 53–59.

STEHLÍK, M.: Muzeum ve škole – škola v muzeu – Das Museum in der Schule – Schule und Museum, in: Museum-Bulletin-Muzeum, č. 10, 10. setkání bavorských, českých a saských muzejních pracovníků, Regensburg 10. – 12. 10. 2001, München – Chemnitz – Liberec 2005, s. 76–82.

STEHLÍK, M.: Karol Salva – Poslední list z Ameriky. In: Česko-slovenská súčasnosť a česká slovakistika: zborník prác k 10. výročiu pražskej univerzitnej slovakistiky. Ed. M. Nábělková, J. Pátková. Praha: Univerzita Karlova 2006, ISBN 80-7308-151-02, s. 303–307.

STEHLÍK, M.: Jan Bula vs. systém. Církevní tajemníci Jihlavského kraje, In: Věřím, že můj krátký život nebyl nadarmo. Sborník z konference k 90. Výročí narození kněze Jana Buly, Brno 2010, s. 22–31.

STEHLÍK, M.: Katyň 1943. Protektorátní propaganda, zákulisí a osudy českých svědků, In: Paměť a dějiny, ročník 4, č. 4/2010, ISSN: 1802-8241, s. 5–21.

STEHLÍK, M., NOVOTNÝ, L., TÓTH, A.: Národnostní menšiny v ústavněprávním rámci první Československé republiky (1918–1938), In: Historický obzor, r. 22, 11/12/2011, s. 256–269.

STEHLÍK, M.: Spisovatel František Kožík a Státní bezpečnost. Cesta ke konci spolupráce 1968 – 1982, In: Čechurová, J.: (ed.).: Sborník k 80. narozeninám prof. Roberta Kvačka, Praha 2012, ISBN: s. 455–466.

STEHLÍK, M., PÁNKOVÁ, M.: Památník romského holokaustu u obce Hodonín, In: Dějiny a současnost, č. 8/2013, ISSN: 0418-5129, s. 34–36.

STEHLÍK, M., Osobnost dačického rodáka JUDr. Františka Valeny (191-1960), In: Dačický vlastivědný sborník 2015, Dačice 2015, s. 21-31.   

Český pohled na Andreje Hlinku a Černovou, In: 110 let Černovské tragédie, sborník z konference, Ružomberok 2017, s.  

STEHLÍK, M.: Nové stálé expozice a „historická mise“ Národního muzea, In: Dějiny a současnost, č. 8/2018, s. 23-26.

STEHLÍK, M.: Dejiny vzájomnej neznalosti. Vzťahy Čechov a Slovákov před rokom 1914, In: Historická revue 10/2018, Bratislava, s. 20-25.


Textbooks

STEHLÍK, M.: Nové trendy výstavnictví, In: Úvod do muzejní praxe. Učební texty základního kurzu Školy muzejní propedeutiky Asociace muzeí a galerií České republiky, Praha 2010, ISBN: 978-80-86611-40-2, s. 295–303.

STEHLÍK, M.: Zapomenuté dějiny. Dačice ve 20. století, Doplňkový studijní text pro Gymnázium v Dačicích, Dačice 2000, ISBN: 80-238-6913-2, 43 s. 


Series

Kol. autorů: Kdo byl kdo na jihozápadní Moravě, (ed. STEHLÍK M., KUČEROVÁ, M.), Dačice 2000, ISBN: 80-238-6777-6, 180 s.

Kol. autorů: Verschwundene Lebenswelt – Vergessener Alltag – Zapomenutý všední den, (ed. MÄHNER, P., PERZI, N., PÖTSCHER, F., STEHLÍK, M.), Waidhofen a.d. Thaya 2001, 62 s.

Kol. autorů: Zapomenutý všední den – 20. století v zrcadle středoevropského regionu/Vergessene Lebenswelt – Verschwundener Alltag. Das 20. Jahrhundert im Spiegel einer mitteleuropäischen Region, (ed. PERZI, N, STEHLÍK, M., Dačice/Waidhofen a.d. Thaya 2001, ISBN: 3-85252-440-7, 238 s.

Kol. autorů: Österreich. Tschechien. Geteilt. Getrennt. Vereint. Niederösterreichische Landesausstellung 2009, (ed. KARNER, S., STEHLÍK, M.), Schallaburg 2009, ISBN: 90088-9500-923-9, 543 s.

Valenová, D.: Nic nedává, kdo nedá sám sebe. Deník 1945–1960, (ed. STEHLÍK, M., STEHLÍKOVÁ, L.), Praha 2012, ISBN: 978-80-87211-68-7, 246 s.

Kreiského éra v Rakousku a období normalizace v ČSSR, (eds. STEHLÍK, M., SPRENGNAGEL, G.), FF UK/Togga, ISBN: 978-80-7308-480-6, Praha 2014, 270 s.

Když byla Třebíč ještě Valdštejnská. Vzpomínky Starorakušanky 1938-1960, (eds. STEHLÍK, M., CHUNDELOVÁ, K.), Třebíč 2014, ISBN: 978-80-86894-29-4, 176 s.  

Fenomén Masaryk (eds. STEHLÍK, M., HEROLDOVÁ, K., BĚLIČOVÁ, M.), Praha, Národní muzeum 2017, ISBN: 978-80-7036-535-9, 125 s.

Moje Československo (eds. CHMEL, R., STEHLÍK, M.), Praha, Academia/Národní muzeum, ISBN: 978-80-200-2898-3, Praha 2018, 339 s.

1620. Cesta na Horu/1620. Road to the Mountain. (STEHLÍK, M. ed.), Národní muzeum, Praha 2020.

Parlament!/ Parliament!, (STEHLÍK, M., ŠTĚPÁNEK, O., eds.), Národní muzeum, Praha 2020.


Popularization publications

STEHLÍK, M.: Český Rudolec v bouřlivém půlstoletí 1918–1960, Dačice 2007, ISBN: 978-80-254-1155-1, 66 s.

STEHLÍK, M.: KSČ proti katolické církvi. Dačický okres 1948–1960, Dačice 2004, ISBN: 80-239-2840-6, 63 s.

STEHLÍK, M.: Návrat paměti krajiny Staré Město pod Landštejnem, Staré Město pod Landštejnem 2000, ISBN: 80-239-5101-7, 71 s.

STEHLÍK, M., DENČEVOVÁ, I., STÁREK, F.: Tváře undergroundu, Praha 2012, 238 s.

STEHLÍK, M., DENČEVOVÁ, I. a kol.: Fenomén Karel Kryl, Praha 2014, 158 s. 

STEHLÍK, M., DENČEVOVÁ, I.: Rozděleni železnou oponou, Praha 2015, 248 s.


Exhibitions

JUNEK, M., ROČEK, A., SCHEINOST, V., STEHLÍK, M. (hlavní autor): Fotbal! 1934–2004, Národní muzeum, Praha 2004-2005.

STEHLÍK, M.: Slavonice ve 20. století – stálá expozice Městského muzea ve Slavonicích, Slavonice 2008.

STEHLÍK, M., KARNER, S: a kol.: Dolnorakouská zemská výstava 2009 – Telč/Raabs/Horn 2009. Mezinárodní projekt za podpory programu INTERREG.

STEHLÍK, M. a kol.: Lidé. Místa. Osudy. – scénář stálé expozice Muzea Vysočiny Třebíč – Zámek Třebíč, 2009, realizace 2013.

STEHLÍK, M. (hlavní autor), DENČEVOVÁ, I., JUNEK, M.: Svobodně!, Rádio Svobodná Evropa 1951 – 2011, Senát PČR, Praha 2011.

STEHLÍK, M., PLACHÝ, J.: Zničené kostely severních Čech 1945–1989, Národní knihovna ČR, 2011.

CHUNDELOVÁ, K., BIEGEL, R.: RANDÁK, J., STEHLÍK, M.: Cesty filosofie a práva 1882–2012, Karolinum, Praha 2012

HLAVÁČEK, T., KUČA, K., ROZKOŠNÁ, B., STEHLÍK, M., VĚTROVSKÁ, B.: Zničené židovské památky severních Čech 1938–1989, Národní knihovna ČR 2013.

STEHLÍK, M. a kol.: Památník romského holocaustu – Hodonín (okres Kunštát), libreto památníku, Praha 2013, předpokládaná realizace 2016.

STEHLÍK, M. a kol., Fenomén Masaryk, Národní muzeum 2017.

STEHLÍK, M., HEROLDOVÁ, K.: Masaryk as a Phenomenon, Národní muzeum, Washington, New York 2018.

STEHLÍK, M., Velvet revolution 1989, Národní muzeum, New York, Berlín, Vídeň, Riga, Budapešť, Paříž 2019.

STEHLÍK, M., KOLDINSKÁ, M., FOLTÝN, O., KUBIŠTA, A.: 1620. Cesta na Horu, Národní muzeum 2020.

STEHLÍK, M., ŠTĚPÁNEK, O.: Parlament!, Národní muzeum 2020.