2. listopad 2007
Děkani všech osmi filozofických fakult České republiky vyjádřili po svém jednání v Pardubicích 24. 10. 2007 v dopise předsedovi vlády ČR a zároveň předsedovi Rady vlády pro výzkum a vývoj Ing. Mirku Topolánkovi své znepokojení nad znevažujícím přístupem dnešních ústředních orgánů, zejména Rady pro výzkum a vývoj, ke společenským a humanitním vědám. Zejména vyslovili nesouhlas s tím, že společenské a humanitní vědy byly vyňaty ze seznamu oblastí, které budou podporovány z operačního programu Výzkum a vývoj pro inovace, dále že částky na udělování grantů v oblasti humanitních věd se každoročně snižují a nakonec nad tím, že největší váha v hodnocení fakult se začíná přikládat publikacím zveřejněným v impaktovaných časopisech, kde mají společenské a humanitní vědy velmi omezenou publikační platformu, protože v jejich seznamu jsou časopisy věnované společenským a humanitním oborům zastoupeny ve velmi omezené míře. Podle našeho názoru může přezíravý postoj k humanitním vědám v budoucnu přinést značné problémy nejen odborné, ale i etické. V dopise jsme vyjádřili podiv a politování nad tím, že v Radě pro výzkum a vývoj není jediný zástupce celé dlouhé řady humanitních věd vedených v ústřední klasifikaci oborů (archeologie, architektura, etnologie, estetika, filologie, filozofie, historie, politologie, psychologie, sociologie, umění a dalších), které zásadním způsobem ovlivňují vzdělanost a kulturu této země. Za absurdní pak považujeme fakt, že také v odborné pracovní komisí této Rady, nesoucí název Odborná komise pro společenské a humanitní vědy, nejsou proti všemu očekávání zástupci zmíněných humanitních oborů.
Jménem kolegia zástupců filozofických fakult České republiky:
PhDr. Michal Stehlík, PhD.,
děkan FF UK Praha
Nám. Jana Palacha 2
118 38 Praha 1
dekan@ff.cuni.cz
prof. PhDr. Petr Vorel, CSc.,
proděkan pro vědu a vývoj
FF Univerzita Pardubice
Studentská 95
532 10 Pardubice
Petr.Vorel@upce.cz
Děkani a proděkani přítomní na jednání v Pardubicích 24. 10. 2007
Mgr. Zdeněk Bezecný, PhD., proděkan pro pedagogickou činnost FF JČU České Budějovice
doc. PhDr. Ladislav Cabada, PhD., děkan FF ZČU Plzeň
prof. PhDr. Ladislav Daniel, PhD., proděkan pro vědu FF UP Olomouc
doc. Dr. Drs. Wilhelm Engelbrecht, cand. litt., proděkan pro zahraniční záležitosti FF UP Olomouc
PhDr. Michaela Hrubá, PhD., děkanka FF UJEP Ústí nad Labem
doc. PhDr. Alena Jaklová, CSc., proděkanka pro vědu a výzkum a zahr. vzt. FF JČU České Budějovice
prof. PhDr. Zdeněk Jirásek, CSc., děkan FPF SU Opava
prof. PhDr. PhDr. Josef Krob, CSc., děkan FF MU Brno
Dr.des. Albert Kubišta, proděkan pro informační zdroje FF UK Praha
prof. PhDr. Milena Lenderová, CSc., děkanka FF Univerzita Pardubice
doc. PhDr. Eva Mrhačová, CSc., děkanka FF OU Ostrava
prof. PhDr. Karel Rýdl, CSc., proděkan pro vnější vztahy FF Univerzita Pardubice
PhDr. Michal Stehlík, PhD., děkan FF UK Praha
PhDr. David Šanc, proděkan pro studijní záležitosti FF ZČU Plzeň
Mgr. Martin Škvára, proděkan pro rozvoj a informatiku FF UJEP Ústí nad Labem
prof. PhDr. Petr Vorel, CSc., proděkan pro vědu a vývoj FF Univerzita Pardubice
doc. PhDr. Aleš Zářický, PhD., proděkan pro vědu a výzkum a zahraniční styky FF OU Ostrava
prof. PhDr. Jan Zouhar, CSc., proděkan pro vědu a doktorské studium FF MU Brno
Pokračování textu